Konzorcij Film in Maribor

Filmu ustvarjamo prostor. V mestu, v glavah in v srcih.

Konzorcij Film in Maribor je združenje petih nevladnih organizacij, ki v Mariboru razvijajo filmsko kulturo. Pekarna Magdalenske mreže, Film Factory, Zavod Mars Maribor, Mitra – društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga in Društvo za razvoj filmske kulture v lokalnem okolju že vrsto let oblikujemo filmske programe, izobraževanja, prirejamo filmske festivale, projekcije, razvijamo filmsko produkcijo in nasploh nudimo občinstvu stik s kakovostnim nekomercialnim filmom. Od leta 2020 to počnemo povezano in složno, ker skupaj smo močnejši in boljši.

Filmu ustvarjamo prostor. V mestu, v glavah in v srcih.

Konzorcij Film v Mariboru: Strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru, se je vzpostavil novembra 2019. Aktivnosti konzorcija do januarja 2022 sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva. Konzorcij je v času trajanja projekta Film v Mariboru raziskoval področje filmske kulture in razvijal štiri osrednje strateške dokumente: Predlog upravljalskega modela mestnega kina, Izhodišča za razvoj filmskega prikazovanja in festivalov v MOM, Izhodišča za razvoj filmskega izobraževanja v Mariboru, Izhodišča za razvoj filmske produkcije v Mariboru.

Namen dokumentov je služiti Mestni občini Maribor (MOM) kot izhodišče za celosten razvoj in revitalizacijo filmske kulture v Mariboru. Nujen in neizogiben korak k uresničitvi zastavljenega načrta je vzpostavitev mestnega kina, katerega cilj je zapolniti vrzel kulturne ponudbe kakovostnega nekomercialnega, neodvisnega in umetniškega filma v Mariboru, ki že vrsto let ostaja na stranskem tiru oz. katerega prisotnost omogočajo zgolj občasni ali letni projekti in festivali, financiranimi z omejenimi sredstvi iz projektnih razpisov.

Če želimo uvrstiti Maribor na seznam mest s ponudbo filmske kulture, ki ustreza trenutnim slovenskim in evropskim standardom, je sprva potrebno urediti primerno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter zastaviti model sodelovanja med Mestno občino Maribor, javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki s področja filma. Mestni kino potrebuje preudaren upravljalski model, ki bo omogočil stabilnost, razvoj in dolgoročni napredek. Pričujoč dokument na podlagi raziskave lokalne kinematografske situacije, analize stanja primerov izstopajočih praks domačih in tujih kinematografov ponuja predloge uredb pravic, odgovornosti in obveznosti med posameznimi akterji, predstavlja prostorske, tehnične in kadrovske potrebe, možne načine financiranja ter kratkoročne in dolgoročne cilje na novo ustanovljenega Mestnega kina v Mariboru.

RS Ministrstvo za javno upravo

Projekt »Film v Mariboru: strateški razvoj filmskih festivalov, filmske vzgoje, filmske produkcije in kina v Mariboru« sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.

Iskalnik dogodkov